GP – Mjedisi (Kapitulli 27)

Politikat e BE-së për mjedisin kanë si qëllim që të promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Duke pasur parasysh se Shqipëria do të duhet të marrë masa në drejtim të rritjes së nivelit të mbrojtjes së mjedisit, Grupi i Punës VI  u formua me qëllim lehtësimin e komunikimit të institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile që të bashkëpunojnë dhe diskutojnë intensivisht e në mënyre konstruktive mbi çështjet e legjislacionit horizontal, cilësinë e ajrit dhe ndryshimet klimatike, menaxhimni e mbetjeve, cilësinë e ujërave;mbrojtjaen e natyrës, kontrollin e ndotjes industriale dhe menaxhimni e riskut, organizmat e modifikuara gjenetikish,  kimikate, zhurmat, pyjet.

pdfRekomandimet, Sesioni 4, “Mbrojtja e Mjedisit nëpërmjet Legjislacionit Penal”, 17 dhjetor 2015