GP – Tregtia dhe çështjet ekonomike (Kapitulli 1,2,3,4 dhe 20)

Tregu i Vetëm e konsideron BE si një territor pa kufij të brendshëm ose barriera për lëvizjen e lirë të produkteve dhe shërbimeve. Një treg i vetëm stimulon konkurrencën dhe tregtinë, përmirëson eficiencën, rrit cilësinë dhe ndihmon në uljen e çmimeve. Tregu i vetëm europian është një nga arritjet më të mëdha të BE-së. Për ta bërë këtë treg funksional e të qëndrueshëm janë krijuar katër liritë e lëvizjes: e personave, produkteve, shërbimeve dhe kapitalit. Ky Grup Pune analizon dhe shqyrton këta katër kapituj: Kapitulli 1, 2, 3 dhe 4, si dhe Kapitullin 20 – Politikat Industriale dhe Ndërmarrjet.

Për tu bërë pjesë e këtij Grupi Pune ju ftojmë të plotësoni Formularin e Regjistrimit.

Konventa 2021 – 2023

Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet, kufizimet
dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE

pdfRekomandimet, Sesioni 4 “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit kombëtar, Sesioni 4, “”Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4 “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3), 20 dhjetor 2022, Shkodër

pdf Rekomandimet, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022, Pogradec

pdf Rekomandimet, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022 

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes kombëtare, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022 

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022

 

Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

pdf Rekomandime, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake – Valaskova, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022 

Konventa 2019 – 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia

Prezantim i Ekspertit Sllovak – Vlachynsky, Sesioni 1 “Lëvizja e Lirë e Mallrave – praktikat e zbatimit para dhe pas anëtarësimit në BE”, 22 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantim i ekspertit sllovak – Vlachynsky, Sesioni 2 “Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale – çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga eksperienca sllovake gjatë procesit të negociatave”, 22 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i Ekspertes Sllovake, Sesioni 3 “E drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar  shërbime – roli i aktorëve jo-shtetërorë në rregullat dhe procedurat e njohjes së kualifikimeve “, 22 korrik 2021

pdfFtesa dhe Axhenda, Sesioni 1,2 dhe 3 “Eksperienca rajonale dhe praktikat më të mira për katër kapitujt e Acquis së BE: 1,3,20”, 22 korrik 2021