Objektivat e integrimit për 2015

Ristrukturimi i strukturave të integrimit në gjithë Ministritë e Linjës, mbledhjet e grupeve të punës që monitorojnë zbatimin e 5 prioriteteve të lëna nga Komisioni Europian,Tryezat e Dialogut të Nivelit të Lartë, takimet bilaterale për të ruajtur një klimë dhe një imazh sa më pozitiv të vendit me partnerët Europianë, Hartimi i Strategjisë Kombëtare të Komunikimit, koordinimi sa më i mirë më të gjithë aktorët janë disa nga objektivat kryesorë të punës të Ministrisë së Integrimit Europian.