Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Duke pasur parasysh se Kapitulli 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore, është një nga kapitujt më sfidues në integrimin e Shqipërisë në BE dhe ka një rëndësi të veçantë gjatë negociatave për anëtarësim, ky Grup Pune  u formua me qëllim që të nxjerrë rekomandime dhe konkluzione për ato fusha që  vlerësohen si prioritete, si sistemi gjyqësor, politikat kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore.

Për t’u bërë pjesë e këtij Grupi Pune ju ftojmë të plotësoni Formularin e Regjistrimit.

 

Konventa 2023-2026:

Mbrojtja e fëmijëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi, 28 mars 2024

pdf Rekomandime, Sesioni 2 “Mbrojtja e fëmjëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi”, 28 mars 2024 

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake, Sesioni 2 “Mbrojtja e fëmjëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi”, 28 mars 2024 

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes kombëtare, Sesioni 2 “Mbrojtja e fëmjëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi”, 28 mars 2024

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2 “Mbrojtja e fëmjëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi”, 28 mars 2024

Roli aktiv i Shoqërisë Civile në Udhërrëfyesin për Funksionimin e Institucioneve Demokratike në kuadër të Kriterit Politik, 22 janar 2024

pdf Rekomandime, Sesioni 1 “Roli aktiv i Shoqërisë Civile në Udhërrëfyesin për Funksionimin e Institucioneve Demokratike në kuadër të Kriterit Politik”, 22 janar 2024 

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1 “Roli aktiv i Shoqërisë Civile në Udhërrëfyesin për Funksionimin e Institucioneve Demokratike në kuadër të Kriterit Politik”, 22 janar 2024 

 

Konventa 2021-2023:

E Drejta e Pronës në kuadër të Kapitullit 23, 22 dhjetor 2022

pdf Rekomandime, Sesioni 2 “E Drejta e Pronës në kuadër të Kapitullit 23”, 22 dhjetor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit kombëtar, Sesioni 2 “E Drejta e Pronës në kuadër të Kapitullit 23”, 22 dhjetor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertëve sllovakë, Sesioni 2 “E Drejta e Pronës në kuadër të Kapitullit 23”, 22 dhjetor 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2 “E Drejta e Pronës në kuadër të Kapitullit 23”, 22 dhjetor 2022

GDPR dhe zbatimi i saj – efektet në legjislacionin kombëtar dhe kuadrin institucional, 08 korrik 2022

pdf Rekomandime, Sesioni 1 “GDPR dhe zbatimi i saj – efektet në legjislacionin kombëtar dhe kuadrin institucional”, 08 korrik 2022 

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake – Motuzova, Sesioni 1 “GDPR dhe zbatimi i saj – efektet në legjislacionin kombëtar dhe kuadrin institucional”, 08 korrik 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1 “GDPR dhe zbatimi i saj – efektet në legjislacionin kombëtar dhe kuadrin institucional”, 08 korrik 2022 

Konventa 2019-2021:

Takimet dypalëshe në kuadër të procesit “screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23, 29 qershor 2021

pdf Rekomandimet, Sesioni 4 “Takimet dypalëshe në kuadër të procesit “screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23”, 29 qershor 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertes – Gelo, Sesioni 4 “Takimet dypalëshe në kuadër të procesit “screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23”, 29 qershor 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertes – Shundi, Sesioni 4 “Takimet dypalëshe në kuadër të procesit “screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23”, 29 qershor 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4 “Takimet dypalëshe në kuadër të procesit “screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23”, 29 qershor 2021

Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake, 18 qershor 2021

pdf Rekomandimet, Sesioni 3 “Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake”, 18 qershor 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertit sllovak – Geist, Sesioni 3 “Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake”, 18 qershor 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 3, “Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake”, 18 qershor 2021 

Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021

pdf Rekomandimet – Sesioni 2 “Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus”, 5 shkurt 2021 

pdf Ftesa dhe Programi – Sesioni 2 “Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus”, 5 shkurt 2021

Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo -shtetërorë, 16 nëntor 2020

pdf Rekomandimet, Sesioni 1 “Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo -shtetërorë, 16 nëntor 2020 

pdf Prezantimi i ekspertes sllovake – Eva Kovacechova, Sesioni 1 “Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë”, 16 nëntor 2020

pdf Ftesa dhe Programi – Sesioni 1 “Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë”, 16 nëntor 2020 

Konventa 2014-2016:

pdf Rekomandime, Sesioni 1, “Sistemi i Drejtësisë për të Miturit” 16 korrik 2015

pdf Rekomandime, Sesioni 2, “Zgjidhja e çështjeve ligjore në sajë të ndërmjetësimit” 19 janar 2016

pdf Rekomandime, Sesioni 3 e 4, “Ndihma ligjore falas dhe Informimi Ligjor i Publikut” 17 maj 2016

Grupet e punës