GP 4 – Fondet Strukturore (Kapitulli 22)

Kapitulli 22: Poltikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore është i një rëndësie të madhe për Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të programit kombëtar IPA si dhe  në administrimin e fondeve të BE. Legjislaconi në kuadër të këtij kapitulli përcakton rregullat mbi hartimin, miratimin dhe implementimin e Fondeve Strukturore dhe Programet e Fondit të Kohesionit. Edhe pse ka pasur progres, shtetit i duhet të forcojë më tej fuqinë e tij administrative dhe programuese për të zbatuar politikat e zhvillimit rajonal dhe menaxhimin e fondeve të para-antarësimit të BE (IPA).

Konventa 2019-2021:

pdf Prezantimi i ekspertit sllovak – Vladimír Benč, Sesioni 4 “Rregullat e prokurimit nën programet e zhvillimit rajonal”, 7 qershor 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4 “Rregullat e prokurimit nën programet e zhvillimit rajonal”, 7 qershor 2021

****************************************************************************************

pdf Prezantimi i ekspertit sllovak- Vladimír Benč – Sesioni 3 “Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit”, 25 maj 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 3 “Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit”, 25 maj 2021

****************************************************************************************

pdf Prezantimi i ekspertit shqiptar, Florian Xhafa – Sesioni 2, “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”, 18 janar 2021

pdf Prezantimi i ekspertit sllovak, Vladimír Benč – Sesioni 2, “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”, 18 janar 2021

pdfFtesa dhe Programi – Sesioni 2, “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”, 18 janar 2021

**

pdf Rekomandimet, Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020

pdf Prezantim i ekspertit sllovak, Vladimír Benč – Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020

pdf Ftesa dhe Programi – Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020