GP 2: Drejtësia, liria dhe siguria

Ky Grup Pune, falë  përvojave të ekspertëve, shqyrton temat në fushën e Drejtësisë, Lirisë dhe Sigurisë, duke parashikuar një proces të mëtejshëm të reformave dhe integrimit në BE. Brenda Kapitullit 24, fushat e mbuluara përfshijnë  migracionin dhe politikat e azilit, politikat e kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm të kufirit, vizat,  bashkëpunimi policor dhe gjyqësor si dhe harmonizimin e së drejtës private ndërkombëtare apo marrëveshjet e ekstradimit ndërmjet shteteve anëtare.

Për t’u bërë pjesë e këtij Grupi Pune ju ftojmë të plotësoni Formularin e Regjistrimit.

 

Konventa 2023-2026:

 Menaxhimi i migracionit të parregullt dhe bashkëpunimi me Frontex – Objektivat prioritare në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2024-2030, 31 janar 2024

pdf Rekomandimet, Sesioni 2 “Menaxhimi i migracionit të parregullt dhe bashkëpunimi me Frontex – Objektivat prioritare në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2024-2030”, 31 janar 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake, Sesioni 2 “Menaxhimi i migracionit të parregullt dhe bashkëpunimi me Frontex – Objektivat prioritare në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2024-2030”, 31 janar 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes shqiptare,Sesioni 2 “Menaxhimi i migracionit të parregullt dhe bashkëpunimi me Frontex – Objektivat prioritare në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2024-2030”, 31 janar 2024

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2 “Menaxhimi i migracionit të parregullt dhe bashkëpunimi me Frontex – Objektivat prioritare në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2024-2030”, 31 janar 2024

 

Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës dhe hapat e mëtejshëm pas çeljes së Grupimit 1: Themeloret, 7 dhjetor 2023

pdf Rekomandime, Sesioni 1 “Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës dhe hapat e mëtejshëm pas çeljes së Grupimit 1: Themeloret”, 7 dhjetor 2023

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1 “Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës dhe hapat e mëtejshëm pas çeljes së Grupimit 1: Themeloret”, 7 dhjetor 2023

 

Konventa 2021-2023:

Lufta kundër Krimit Kibernetik në Shqipëri – Sfidat e reja në kuadër të Procesit të Integrimit, 08 shkurt 2023

pdf Rekomandimet – Sesioni 3 “Lufta kundër Krimit Kibernetik në Shqipëri-Sfidat e reja në kuadër të Procesit të Integrimit”, 08 shkurt 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak – Sesioni 3 “Lufta kundër Krimit Kibernetik në Shqipëri-Sfidat e reja në kuadër të Procesit të Integrimit”, 08 shkurt 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes kombëtare – Sesioni 3 “Lufta kundër Krimit Kibernetik në Shqipëri-Sfidat e reja në kuadër të Procesit të Integrimit”, 08 shkurt 2023

pdf Ftesa dhe Programi – Sesioni 3 “Lufta kundër Krimit Kibernetik në Shqipëri-Sfidat e reja në kuadër të Procesit të Integrimit”, 08 shkurt 2023

Pastrimi i parave – detyrimet e përcaktuara për Shqipërinë në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar, 30 qershor 2022

pdf Rekomandimet, Sesioni 2 “Pastrimi i parave – detyrimet e përcaktuara për Shqipërinë në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar”, 30 qershor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak – Leontiev, Sesioni 2 “Pastrimi i parave – detyrimet e përcaktuara për Shqipërinë në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar”, 30 qershor 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2 “Pastrimi i parave – detyrimet e përcaktuara për Shqipërinë në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar”, 30 qershor 2022

Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile dhe tregtare, 27 maj 2022

 pdfRekomandimet, Sesioni 1 “Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile dhe tregtare”, 27 maj 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak – Slastan, Sesioni 1 “Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile dhe tregtare”, 27 maj 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit kombëtar – Veshi, Sesioni 1 “Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile dhe tregtare”, 27 maj 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1 “Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile dhe tregtare“, 27 maj 2022

Konventa 2019-2021:

Harmonizimi i legjislacionit të BE në fushën penale, 28 korrik 2021

pdfRekomandimet, Sesioni 4 “Harmonizimi i legjislacionit të BE në fushën penale”, 28 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertes mbi BE – Bushati, Sesioni 4 “Harmonizimi i legjislacionit të BE në fushën penale”, 28 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit, Sesioni 4 “Harmonizimi i legjislacionit të BE në fushën penale”, 28 korrik 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4 “Harmonizimi i legjislacionit të BE në fushën penale”, 28 korrik 2021

Adresimi i Migracionit në BE dhe Shqipëri, 21 korrik 2021

pdf

 Rekomandimet, Sesioni 3 “Adresimi i Migracionit në BE dhe Shqipëri”, 21 korrik 2021

pdfPrezantimi i ekspertit – Veshi, Sesioni 3 “Adresimi i Migracionit në BE dhe Shqipëri”, 21 korrik 2021

 Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertit sllovak – Orlovsky, Sesioni 3 “Adresimi i Migracionit në BE dhe Shqipëri”, 21 korrik 2021

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 3 “Adresimi i Migracionit në BE dhe Shqipëri”, 21 korrik 2021

Ballafaqimi me çështjet e refugjatëve – programi i kuotave në BE dhe Sllovaki – mësimet e nxjerra për Shqipërinë, 21 korrik 2021

pdf Rekomandimet, Sesioni 2 “Ballafaqimi me çështjet e refugjatëve – programi i kuotave në BE dhe Sllovaki – mësimet e nxjerra për Shqipërinë”, 21 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes – Koka, Sesioni 2, “Ballafaqimi me çështjet e refugjatëve – programi i kuotave në BE dhe Sllovaki – mësimet e nxjerra për Shqipërinë”, 21 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake – Kvasnickova , Sesioni 2, “Ballafaqimi me çështjet e refugjatëve – programi i kuotave në BE dhe Sllovaki – mësimet e nxjerra për Shqipërinë”, 21 korrik 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2, “Ballafaqimi me çështjet e refugjatëve – programi i kuotave në BE dhe Sllovaki – mësimet e nxjerra për Shqipërinë”, 21 korrik 2021

 

Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare, 28 shkurt 2020

pdfRekomandimet, Sesioni 1, “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

pdf Prezantimi i Ekspertes sllovake – Petra Achbergerová, Sesioni 1″ , “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 1, “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

Konventa 2017:

Monitorimi i Kapitullit 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore) dhe Kapitullit 24 (Drejtësi, Liri dhe Siguri) i procesit të pranimit të Shqipërisë në BE, Vlorë, 30 tetor 2017

Monitorimi i Kapitujve 23 dhe 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpermjet këndvështrimit të Shoqërisë Civile, Tiranë, 23 tetor 2017

Të Drejtat e të Huajve në Shqipëri – Sa përputhet Legjislacioni Shqiptar me Acquis Europian dhe të Drejtën Ndërkombëtare?, Tiranë, 28 prill 2017

Konventa 2014-2016:

Sesioni Plenar Përmbyllës i Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2014-2016

pdfRekomandime, Sesioni 1 “Politikat e migracionit dhe azilit”, 18 qershor 2015

pdf Rekomandime, Sesioni 2 dhe 3 “Sfidat e Migrimit dhe Azilit në Shqipëri”, 11 prill 2016

pdf Rekomandime, Sesioni 4 “Krimi Kibernetik dhe Siguria Kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit”, 24 maj 2016 

Konferenca “Konventa për Integrimin Europian”

Grupet e punës