Dokumente

pdf Newsletter shkurt-mars 2023- Konventa Kombëtare për Integrimin Europian

pdf Newsletter tetor 2022 – shkurt 2023- Konventa Kombëtare për Integrimin Europian

pdfNewsletter maj-korrik 2022 – Konventa Kombëtare për Integrimin Europian

pdf Factsheet – Grupi i Punës IV (2019-2021)

pdf Factsheet – Grupi i Punës III (2019-2021)

pdf Factsheet – Grupi i Punës II (2019-2021)

pdfFactsheet – Grupi i Punës I ( 2019-2021)

pdfNewsletter janar – prill 2021 – Konventa Kombëtare për Integrimin Europian 2019-2021

pdfNewsletter shkurt-dhjetor 2020 – Konventa Kombëtare për Integrimin Europian 2019-2021 

pdfKonventa për Integrimin Europian- Vlerësime dhe Rekomandime 2015-2016 
pdfRaporti i Komisionit Europian për Shqipërinë, 2015
pdf
Material Informues “Konventa për Integrimin Europian”, Tetor 2015
pdf
Broshurë “Konventa Rajonale e Integrimit Europian për Ballkanin Perëndimor”, Shtator 2015 (ang)
pdf
Grupet e përbashkëta të punës BE – Shqipëri, Shkurt 2015 (ang)
pdfProgres-Raporti 2014

index
PKIE 2014 (shqip)
indexPKIE 2015-2020
pdfProgres -Raporti  2013  (shqip)

pdfPlani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim – Asociimit 2012 – 2015

 

Drejtësia dhe të drejtat themelore

pdf Strategjia antikorrupsion 2015-2020 dhe plani i veprimit
index
Lufta kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Reforma në Gjyqësor (progres raport 2014)
pdf
Raport kombëtar mbi situatën e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri 2013-2014
pdf
Raport mbi Sfidat dhe rekomandime për përmirësimin e shërbimit për mbrojtjen e fëmijës në nivel vendor
pdf
Raport mbi zbatimin e Planit të Veprimit për Identifikimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve në Situatë Rruge 2014-2015

 

Drejtësia, Liria dhe Siguria

pdfStrategjia ndërsektoriale e Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të paligjshme  dhe Terrorizmit, 2013-2020
pdf
Strategjia e Menaxhimit të Integruar te Kufijve 2014-2020
pdf
Strategjia e Luftës kundër Trafikimit të Personave dhe Plani i Veprimit  2014 – 2017
index
Strategjia ndërsektoriale për menaxhimin e integruar të Kufirit. Plani i Veprimit-2014-2020

 

Bujqësia dhe zhvillimi rural

index Nenkomiteti i Bujqesise dhe Peshkimit 2015 (ang)

 

Mjedisi

pdf Strategjia Ndersektoriale e Mjedisit (draft) SNM 2015 – 2020
pdfProgrami Kombetar i Mjedisit-2015
pdfStrategjia dhe Plani i Veprimit-Aarhus
pdfRaport studimi “Perceptimi mjedisit nga publiku 2015”