GP – Prokurimi Publik (Kapitulli 5) – Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane, 29 shkurt 2024

 

Tryeza e mbledhur më 29 shkurt 2024, në Hotel Xheko Imperial, solli së bashku aktorë të ndryshëm me synimin për të harmonizuar kuadrin ligjor të Shqipërisë që rregullon Koncesionet dhe Partneritetet Publike-Private (PPP) me direktivat e Bashkimit Europian. Organizuar së bashku nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri, aktiviteti kishte synim të eksploronte rrugët për përafrimin e ligjit “Për Koncesionet dhe PPP” me dispozitat e Direktivës së BE-së 2014/23/BE, duke i dhënë përparësi transparencës, konkurrencës dhe respektimit të standardeve ndërkombëtare. Continue reading “GP – Prokurimi Publik (Kapitulli 5) – Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane, 29 shkurt 2024”

GP – Drejtësis, Liri, Siguri (Kapitulli 24) – Objektivat prioritare në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2024-2030 – Menaxhimi i migracionit të parregullt dhe bashkëpunimi me Frontex, 31 janar 2024

U zhvillua më 31 janar 2024, në mjediset e Shtëpisë së Europës tryeza për Kapitullin 24 – Drejtësi, Liri, Siguri nga Ministria e Brendshme dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri, si pjesë e Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian dhe Konventës Kombëtare për Integrimin Europian, në kuadër të aksionit “Ndërtimi i Partneritetit mbi Çështjet Themelore: Fuqizimi i OSHC-ve për procesin e anëtarësimit në BE” mbështetur nga Bashkimi Europian (IPA CSF 2021). Continue reading “GP – Drejtësis, Liri, Siguri (Kapitulli 24) – Objektivat prioritare në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2024-2030 – Menaxhimi i migracionit të parregullt dhe bashkëpunimi me Frontex, 31 janar 2024”

GP – Gjyqësori dhe të drejtat themelore (Kapitulli 23) – Roli aktiv i Shoqërisë Civile në Udhërrëfyesin për Funksionimin e Institucioneve Demokratike në kuadër të Kriterit Politik, 22 janar 2024

Më 22 janar 2024, Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe Ministria e Drejtësisë organizuan në Tiranë Tryezën e Kapitullit 23 me temë: Roli aktiv i Shoqërisë Civile në Udhërrëfyesin për Funksionimin e Institucioneve Demokratike. Kjo Tryezë erdhi si nevojë për të diskutuar dhe konsultuar me anëtarët e tryezës dhe aktorë të shoqërisë civile pikat dhe masat e Udhërrëfyesit për Funksionimin e Institucioneve Demokratike dhe prioritetet e përcaktuara në këtë udhërrëfyes që mbulon tri fusha kryesore: 1. Procesin Zgjedhor 2. Kuvendin dhe 3. Shoqërinë Civile.

Continue reading “GP – Gjyqësori dhe të drejtat themelore (Kapitulli 23) – Roli aktiv i Shoqërisë Civile në Udhërrëfyesin për Funksionimin e Institucioneve Demokratike në kuadër të Kriterit Politik, 22 janar 2024”

GP – Prokurimi Publik: Tryeza Themeluese e Platformës së Partneritetit për Kapitullin 5, 16 janar 2024

Më 16 janar 2024 u mbajt Tryeza Themeluese për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik në kuadër të Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian dhe Konventës Kombëtare për Integrimin Europian nga EMA në bashkëpunim me Agjencinë e Prokurimit Publik. Ky takim shënoi themelimin formal të Tryezës së PPIE-së për Kapitullin 5, ku u prezantuan dy dokumente strategjike përkatësisht Draft-Strategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2024 – 2030 dhe Plani i saj i Veprimit 2024-2027, si dhe Plani Kombëtar për Integrimin Europian 2024 – 2026 për Kapitullin 5 në prani të anëtarëve të tryezës, të cilët ishin përfaqësues të shoqërisë civile, sektorit privat të biznesit, akademisë dhe medias, të përzgjedhur në bazë të thirrjes së bërë në kuadër të tryezës.

Continue reading “GP – Prokurimi Publik: Tryeza Themeluese e Platformës së Partneritetit për Kapitullin 5, 16 janar 2024”

GP – Drejtësi, Liri, Siguri (Kapitulli 24): Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës dhe hapat e mëtejshëm pas çeljes së Grupimit 1: Themeloret, 7 dhjetor 2023

U zhvillua në Tiranë, më 7 dhjetor 2023 Tryeza për Grupin e Punës për Kapitullin 24 në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian dhe Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian, nga Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe Ministria e Brendshme e Shqipërisë. Me pjesëmarrjen e aktorëve të shoqërisë civile, ekspertëve të përfshirë në çështjet e kapitullit 24, përfaqësues nga universiteti dhe profesionistë përfaqësues nga administrata publike, fokusi i diskutimit ishte prezantimi i Udhërrëfyesit për Shtetin e së Drejtës dhe hapat konkrete që priten pas hapjes së negociatave për Grupimin 1 të kapitujve – Themeloret pas procesit screening të përfunduar me sukses për Shqipërinë. Continue reading “GP – Drejtësi, Liri, Siguri (Kapitulli 24): Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës dhe hapat e mëtejshëm pas çeljes së Grupimit 1: Themeloret, 7 dhjetor 2023”

GP – Prokurimi Publik (Kapitulli 5): Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile, 7 dhjetor 2023

Më 7 dhjetor 2023 u mbajt në Tiranë, Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimet Publike me tematikë “Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile” në kuadër të ngritjes së Tryezave të Diskutimit dhe Konsultimeve të Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian, e thirrur së bashku nga Lëvizja Europiane në Shqipëri, dhe Agjencia e Prokurimit Publik, si organi qendror përgjegjës për mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik në Shqipëri. Qëllimi i kësaj tryeze ishte të paraqiste prokurimin publik si regjimi që mund të sigurojë transparencë, trajtim të barabartë, konkurrencë të lirë dhe mosdiskriminim në parimet e tij të përgjithshme, për të nxjerrë në pah procesin e përafrimit të kuadrit ligjor shqiptar kundrejt acquis të BE-së dhe të prezantojë thirrjen publike për anëtarësim në Tryezën për Kapitullin 5 brenda PPIE gjithashtu. Tryeza mblodhi së bashku përfaqësues të institucioneve të ndryshme, organizatave të shoqërisë civile, aktorë akademikë dhe mediatikë, sipërmarrje private, interesat e të cilëve janë të lidhura ngushtë me procesin e Integrimit Europian. Continue reading “GP – Prokurimi Publik (Kapitulli 5): Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile, 7 dhjetor 2023”

Sesioni Plenar i Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021-2023, 24 mars 2023

European Movement Albania  (EMA) dhe Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian (KKIE), në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid, organizuan Sesionin Plenar të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021- 2023. Aktiviteti u organizua në dy pjesë dhe në panelin e parë përshëndeti znj.Jorida Tabaku, Kryetare e KKIE, znj. Etilda Gjonaj, Nënkryetare e Komisionit për Integrimin Europian, z.Gledis Gjipali, Drejtor ekzekutiv i Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe z. Tomas Strazay, Drejtor i Research Center of Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA).

Continue reading “Sesioni Plenar i Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021-2023, 24 mars 2023”

Grupi i Punës V: “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet, kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE” 16 Mars 2023

Më datë 16 mars, në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian u mbajt aktiviteti “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE.”

Continue reading “Grupi i Punës V: “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet, kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE” 16 Mars 2023”

Grupi i Punës II (Kapitulli 24): Migracioni i parregullt dhe rritja e rrezikut të kontrabandimi në Shqipëri – mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe bashkëpunimi ndërinstitucional, 06 mars 2023

Më 6 mars 2023, në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian u mbajt në Tiranë sesioni i radhës i Grupit të Punës II “Drejtësi, Liri, Siguri”, me temën “Migracioni i parregullt dhe rritja e rrezikut të kontrabandimi në Shqipëri – mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe bashkëpunimi ndërinstitucional”. Qëllimi i këtij aktivitetit ishte pikësëpari të informojë mbi problematikat e lidhura me migracionin e parregullt me fokus kontrabandimin e migrantëve si një fenomen gjithnjë e më i dukshëm në Shqipëri, dhe që po kthehet në një sfidë për autoritetet për ta parandaluar si dhe ka efekte negative mbi sigurinë dhe të drejtat e migrantëve. Continue reading “Grupi i Punës II (Kapitulli 24): Migracioni i parregullt dhe rritja e rrezikut të kontrabandimi në Shqipëri – mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe bashkëpunimi ndërinstitucional, 06 mars 2023”

GP III (Kapitulli 11, 12 dhe 28) Sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale, 28 shkurt 2023

Më 28 shkurt 2023, Grupi i Punës III (Zhvillimi Rural dhe Mbrojtja e Konsumatorit) organizoi në kuadër të Konventës sesionin e radhës me fokus te sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale.

Continue reading “GP III (Kapitulli 11, 12 dhe 28) Sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale, 28 shkurt 2023”