GP – Gjyqësori dhe të Drejta Themelore (Kapitulli 23) – Mbrojtja e fëmijëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi, 28 mars 2024

Tryeza për Kapitullin 23 në kuadër të Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian dhe Konventës Kombëtare për Integrimin Europian financuar nga Bashkimi Europian dhe organizuar nga Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipërinë më 28 mars 2024, bëri së bashku anëtarë të tryezës dhe aktorë të ndryshëm të institucioneve shtetërore, organizata të shoqërisë civile, profesionistë të ligjit, ekspertë dhe aktivistë  për të diskutuar mbi mbrojtjen e fëmijëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi. Ekspertët panelistë gjatë prezantimeve të tyre  sollën në vëmendje çështje kritike lidhur me mbrojtjen e fëmijëve në internet dhe parandalimin e krimit tek të miturit. Continue reading “GP – Gjyqësori dhe të Drejta Themelore (Kapitulli 23) – Mbrojtja e fëmijëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi, 28 mars 2024”

GP – Kontrolli Financiar (Kapitulli 32)

Kapitulli 32  fokusohet në miratimin e standardeve botërore si COSO, INTOSAI dhe praktikat e auditimit për të mbrojtur interesat financiare të Bashkimit Europian dhe Euros nga falsifikimi. Objektivat kryesore janë stabiliteti financiar, parandalimi i keqpërdorimit të mjeteve financiare, zhvillimi i sistemit efikas të Kontrollit të Brendshëm Publik, mbrojtja e interesave financiare të BE-së dhe lufta kundër korrupsionit. Diskutimet e grupit të punës përfshijnë kontrollin e brendshëm financiar publik, auditimin e jashtëm dhe parandalimin e falsifikimit të Euros.

GP – Statistikat (Kapitulli 18)

Kapitulli 18 për statistikat kërkon një infrastrukturë statistikore të bazuar në paanshmëri, besueshmëri, transparencë, konfidencialitet të të dhënave individuale dhe shpërndarje të statistikave zyrtare. Instituti kombëtar i statistikave është pikë referimi për metodologjinë, prodhimin dhe shpërndarjen e informacionit statistikor dhe mbulon metodologjinë dhe procedurat për të mbledhur të dhëna në fusha të ndryshme si ekonomia, demografia, shoqëria, biznesi, transporti, mjedisi, shkenca dhe teknologjia. Në kuadër të Kapitullit 18, përfshihen statistikat demografike dhe sociale, ekonomike, sektoriale, mjedisore dhe multidomain. Synimi i këtij kapitulli është harmonizimi i praktikave statistikore për transparencë, koordinim dhe përdorim efikas të statistikave sipas standardeve ndërkombëtare dhe metodologjive të pranuara.

GP – Prokurimi Publik (Kapitulli 5)

Kapitulli 5 i acquis për prokurimin publik ka si qëllim të sigurojë transparencë, trajtim të barabartë, konkurrencë të lirë dhe mosdiskriminim në proceset e prokurimit publik. Këto parime zbatohen në kontratat publike për punë, shërbime dhe mallra, duke promovuar konkurrencën e hapur dhe efektivitetin në përdorimin e burimeve publike. Në të njëjtën kohë, përcaktohen rregulla specifike për koordinimin e prokurimit publik në autoritetet kontraktore tradicionale dhe sektorë të veçantë. Organe të specializuara zbatuese janë përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e këtyre rregullave, duke siguruar respektimin e parimeve të prokurimit publik dhe trajtimin e ankesave. Kapitulli 5 është pjesë e Grupkapitullit 1: Themeloret, që do negociohen të parat në procesin e negociatave, për këtë është vlerësuar me rëndësi ngritja e një Grupi Pune për këtë kapitull.

 

Konventa 2023-2026:

Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane, 29 shkurt 2024

pdf Rekomandime, Sesioni 3 “Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane”, 29 shkurt 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia  Prezantim i ekspertit sllovak “Praktikat më të mira europiane për përafrimin e Ligjit të Koncesioneve dhe PPP me fokus Sllovakinë, 29 shkurt 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia  Prezantim i ekspertit sllovak, Zyra e Prokurimit Publik, Sllovaki, 29 shkurt 2024

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantim i ekspertit shqiptar, Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane, 29 shkurt 2024

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 3 “Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane”, 29 shkurt 2024

Tryeza Themeluese e Platformës së Partneritetit për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik, 16 janar 2024

pdf Rekomandime, Sesioni 2 “Tryeza Themeluese e Platformës së Partneritetit për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik”, 16 janar 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantim i ekspertit shqiptar, Plani Kombëtar për Integrimin Europian 2024-2026: Kapitulli 5 “Prokurimi Publik”, 16 janar 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantim i ekspertet shqiptare, Draft Stategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2024-2023, 16 janar 2024

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2 “Tryeza Themeluese e Platformës së Partneritetit për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik”, 16 janar 2024

 

Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik: Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile, 7 dhjetor 2023

pdf Rekomandime, Sesioni 1 “Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik: Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile”, 7 dhjetor 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantim i ekspertes shqiptare, Sesioni 1 “Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik: Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile”, 7 dhjetor 2023

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1 “Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik: Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile”, 7 dhjetor 2023

GP – Tregtia dhe çështjet ekonomike (Kapitulli 1,2,3,4 dhe 20)

Tregu i Vetëm e konsideron BE si një territor pa kufij të brendshëm ose barriera për lëvizjen e lirë të produkteve dhe shërbimeve. Një treg i vetëm stimulon konkurrencën dhe tregtinë, përmirëson eficiencën, rrit cilësinë dhe ndihmon në uljen e çmimeve. Tregu i vetëm europian është një nga arritjet më të mëdha të BE-së. Për ta bërë këtë treg funksional e të qëndrueshëm janë krijuar katër liritë e lëvizjes: e personave, produkteve, shërbimeve dhe kapitalit. Ky Grup Pune analizon dhe shqyrton këta katër kapituj: Kapitulli 1, 2, 3 dhe 4, si dhe Kapitullin 20 – Politikat Industriale dhe Ndërmarrjet.

Për tu bërë pjesë e këtij Grupi Pune ju ftojmë të plotësoni Formularin e Regjistrimit.

Konventa 2021 – 2023

Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet, kufizimet
dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE

pdfRekomandimet, Sesioni 4 “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit kombëtar, Sesioni 4, “”Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4 “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3), 20 dhjetor 2022, Shkodër

pdf Rekomandimet, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022, Pogradec

pdf Rekomandimet, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022 

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes kombëtare, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022 

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022

 

Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

pdf Rekomandime, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake – Valaskova, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022 

Konventa 2019 – 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia

Prezantim i Ekspertit Sllovak – Vlachynsky, Sesioni 1 “Lëvizja e Lirë e Mallrave – praktikat e zbatimit para dhe pas anëtarësimit në BE”, 22 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantim i ekspertit sllovak – Vlachynsky, Sesioni 2 “Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale – çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga eksperienca sllovake gjatë procesit të negociatave”, 22 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i Ekspertes Sllovake, Sesioni 3 “E drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar  shërbime – roli i aktorëve jo-shtetërorë në rregullat dhe procedurat e njohjes së kualifikimeve “, 22 korrik 2021

pdfFtesa dhe Axhenda, Sesioni 1,2 dhe 3 “Eksperienca rajonale dhe praktikat më të mira për katër kapitujt e Acquis së BE: 1,3,20”, 22 korrik 2021

Politika Sociale dhe Punësimi

Ky Grup Pune përfshin: Kapitullin 22 “Politikat Sociale dhe Punësimi”  dhe Kapitullin 2: “Lëvizja e Lirë e Punëtorëve”.   Punësimi është një nga prioritetet e institucioneve shqiptare. Edhe pse vihet re progres në rritjen e pjesëmarrjes në tregun e punës dhe fuqizimin e kapaciteteve të institucioneve të punës, ende vendi ynë përballet me sfida si: papunësia e lartë, ekonomia informale dhe pamundësia për zbatimin e plotë të politikave sociale.

GP 4 – Fondet Strukturore (Kapitulli 22)

Kapitulli 22: Poltikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore është i një rëndësie të madhe për Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të programit kombëtar IPA si dhe  në administrimin e fondeve të BE. Legjislaconi në kuadër të këtij kapitulli përcakton rregullat mbi hartimin, miratimin dhe implementimin e Fondeve Strukturore dhe Programet e Fondit të Kohesionit. Edhe pse ka pasur progres, shtetit i duhet të forcojë më tej fuqinë e tij administrative dhe programuese për të zbatuar politikat e zhvillimit rajonal dhe menaxhimin e fondeve të para-antarësimit të BE (IPA).

Konventa 2019-2021:

pdf Prezantimi i ekspertit sllovak – Vladimír Benč, Sesioni 4 “Rregullat e prokurimit nën programet e zhvillimit rajonal”, 7 qershor 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4 “Rregullat e prokurimit nën programet e zhvillimit rajonal”, 7 qershor 2021

****************************************************************************************

pdf Prezantimi i ekspertit sllovak- Vladimír Benč – Sesioni 3 “Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit”, 25 maj 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 3 “Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit”, 25 maj 2021

****************************************************************************************

pdf Prezantimi i ekspertit shqiptar, Florian Xhafa – Sesioni 2, “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”, 18 janar 2021

pdf Prezantimi i ekspertit sllovak, Vladimír Benč – Sesioni 2, “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”, 18 janar 2021

pdfFtesa dhe Programi – Sesioni 2, “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”, 18 janar 2021

**

pdf Rekomandimet, Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020

pdf Prezantim i ekspertit sllovak, Vladimír Benč – Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020

pdf Ftesa dhe Programi – Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020

WG – Justice, freedom and security (Chapter 24)

This working group, thanks to the experiences of experts, is assessing topics  in the field of Justice, Freedom and Security, anticipating a further process of reform and EU accession. Within Chapter 24, among other topics, mainly discussed are asylum, migration, visas, combating organized crime, corruption, terrorism, which will furtherly reflect in the choice of the other possible topics.

 

 

 

NCEI 2023-2026:

Management of Irregular Migration and Cooperation with Frontex – Main priorities under National Strategy for Migration 2024-2030 framework, January 31, 2024

pdf Recommendations, Session 2 “Management of Irregular Migration and Cooperation with Frontex – Main priorities under National Strategy for Migration 2024-2030 framework”, January 31, 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Slovak expert, Session 2 “Management of Irregular Migration and Cooperation with Frontex – Main priorities under National Strategy for Migration 2024-2030 framework”, January 31, 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia  Input of Albanian expert, Session 2 “Management of Irregular Migration and Cooperation with Frontex – Main priorities under National Strategy for Migration 2024-2030 framework”, January 31, 2024

pdf Invitation and Agenda, Session 2 “Management of Irregular Migration and Cooperation with Frontex – Main priorities under National Strategy for Migration 2024-2030 framework”, January 31, 2024

 

Rule of Law Roadmap and next steps after the opening of negotiating Cluster 1: Fundamentals, December 7, 2023

pdf Recommendations, Session 1 “Rule of Law Roadmap and next steps after the opening of negotiating Cluster 1: Fundamentals”, December 7, 2023

pdf Invitation and Agenda, Session 1 “Rule of Law Roadmap and next steps after the opening of negotiating Cluster 1: Fundamentals”, December 7, 2023

 

NCEI 2021-2023:

Irregular migration and the increased risk of smuggling in Albania – protection of migrants’ rights and inter-institutional cooperation, 06 March 2023

pdf Recommendations – Session 4 “Irregular migration and the increased risk of smuggling in Albania – protection of migrants’ rights and inter-institutional cooperation”, 06 March 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Albanian expert – Session 4 “Irregular migration and the increased risk of smuggling in Albania – protection of migrants’ rights and inter-institutional cooperation”, 06 March 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Slovak expert – Session 4 “Irregular migration and the increased risk of smuggling in Albania – protection of migrants’ rights and inter-institutional cooperation”, 06 March 2023

pdf Invitation and Agenda, Session 4 “Irregular migration and the increased risk of smuggling in Albania – protection of migrants’ rights and inter-institutional cooperation”, 06 March 2023

Fight against Cyber Crime in Albania – New challenges in the framework of EU Integration process, 08 February 2023

pdf Recommendations – Session 3 “Fight against Cyber Crime in Albania – New challenges in the framework of EU Integration process”, 08 February 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Slovak expert – Session 3 “Fight against Cyber Crime in Albania – New challenges in the framework of EU Integration process”, 08 February 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of national expert – Session 3 “Fight against Cyber Crime in Albania – New challenges in the framework of EU Integration process”, 08 February 2023

pdf Invitation and Agenda – Session 3 “Fight against Cyber Crime in Albania – New challenges in the framework of EU Integration process”, 08 February 2023

Money laundering– EU requirements for Albania in fight against organised crime, 30 June 2022

pdf Recommendations – Session 2 “Money laundering– EU requirements for Albania in fight against organised crime”, 30 June 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Slovak expert – Session 2 “Money laundering– EU requirements for Albania in fight against organised crime”, 30 June 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of internal expert – Session 2 “Money laundering– EU requirements for Albania in fight against organised crime”, 30 June 2022

pdf Invitation and Agenda – Session 2 “Money laundering– EU requirements for Albania in fight against organised crime”, 30 June 2022

 

Judicial cooperation system in civil and commercial matters, 27 May 2022

pdf Recommendations, Session 1 “Judicial cooperation system in civil and commercial matters”, 27 May 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Slovak expert, Session 1 “Judicial cooperation system in civil and commercial matters”, 27 May 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of internal expert, Session 1 “Judicial cooperation system in civil and commercial matters”, 27 May 2022

pdf Invitation and Agenda, Session 1 “Judicial cooperation system in civil and commercial matters”, 27 May 2022

NCEI 2019-2021:

Harmonization of EU legislation in the criminal field, 28 July 2021

pdf Recommendations, Session 4 “Harmonization of EU legislation in the criminal field”, 28 July 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Internal expert, Session 4 “Harmonization of EU legislation in the criminal field”, 28 July 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of EU expert, Session 4 “Harmonization of EU legislation in the criminal field”, 28 July 2021

pdf Invitation and Programme, Session 4 “Harmonization of EU legislation in the criminal field”, 28 July 2021

Addressing migration in EU and Albania, 21 July 2021

 pdf Recommendations, Session 3 “Addressing migration in EU and Albania”, 21 July 2021

pdfInput of Albanian expert, Session 3 “Addressing migration in EU and Albania”, 21 July 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Slovak expert – Orlovsky, Session 3 “Addressing migration in EU and Albania”, 21 July 2021

pdf Invitation and Programme, Session 3 “Addressing migration in EU and Albania”, 21 July 2021

Dealing with refugees’ issues – quota programme in EU and Slovakia – lessons learned for Albania, 21 July 2021

pdfRecommendations, Session 2 “Dealing with refugees’ issues – quota programme in EU and Slovakia – lessons learned for Albania”, 21 July 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Albanian Expert – Session 2, “Dealing with refugees and asylum in EU – quota programme in EU and Slovakia – lessons learned for Albania”, 21 July 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Input of Slovak Expert – Kvasnickova, Session 2, “Dealing with refugees and Asylum in EU – quota programme in EU and Slovakia – lessons learned for Albania”, 21 July 2021

pdf Invitation and Programme, Session 2 “Dealing with refugees and asylum in EU – quota programme in EU and Slovakia – lesson learned for Albania”, 21 July 2021

Adoption of Migration Strategy on regular and irregular migration: Challenges in monitoring and fulfilling international criteria, 28 February 2020

pdfRecommendations, Session 1, “Adoption of Migration Strategy on regular and irregular migration: Challenges in monitoring and fulfilling international criteria“, 28 February 2020

pdfInput of Slovak Expert – Petra Achbergerová , Session 1, “Adoption of Migration Strategy on regular and irregular migration: Challenges in monitoring and fulfilling international criteria”, 28 February 2020

pdfInvitation and Programme, Session 1, “Adoption of Migration Strategy on regular and irregular migration: Challenges in monitoring and fulfilling international criteria”, 28 February 2020 

NCEI 2017: 

Monitoring Chapters 23&24 of Albanian EU accession through lenses of civil society, Vlora, 30 October 2017

Monitoring Chapters 23 & 24 of Albanian EU accession through lenses of civil society, Tirana 23 October 2017

The Rights of Foreigners in Albania – How compatible is Albanian Legislation with European Acquis and International Law?, Tirana, 28 April 2017

NCEI 2014-2016: 

Plenary Session of National Convention on European Integration

pdfRecommendations, Session 1, “Migration and Asylum Policies” 18 June 2015

 pdfRecommendations, Session 2 & 3, “Challenges of Migration and Asylum in Albania”, 11 April 2016 

pdf Recommendations, Session 4, ” Cyber Crime and Cyber Security in Albania: New Challenges in the Framework of EU Integration Process”, 24 May 2016

Conference: ”Convention on EU Integration”