GP 3: Zhvillimi Rural dhe Mbrojtja e Konsumatorit

Duke vlerësuar rëndësinë e bujqësisë në zhvillimin e shoqërisë shqiptare dhe mundësinë për përmirësimin e stiuatës në këtë fushë, gjithashtu duke marrë në  konsideratë se këto çështje do të jenë pjesë e negociatave për anëtarësimin në BE, ne kuptojmë nevojën për formulimin e rekomandimeve që mund të përmirësojnë funksionimin/veprimin  e institucioneve të qeverisë dhe sektorit jo-shtetëror dhe të forcojnë bashkëpunimin mes tyre. Çështjet që pritet të diskutohen gjatë sesioneve të këtij grupi pune janë fushat e lidhura me Kapitullin 11 – Bujqësia dhe Zhvillimi Rural,  Kapitullin 12 – Siguria Ushqimore dhe Kapitullin 28 – Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shëndetit Publik, si: prodhimi organik bujqësor, produktet subjekt i organizimit të tregut, produktet që nuk i nënshtrohen organizimit të tregut, politika e cilësisë dhe inspektimi, financimi dhe investimet në fushën e bujqësisë si dhe politikat bujqësore.

Për tu bërë pjesë e këtij Grupi Pune ju ftojmë të plotësoni Formularin e Regjistrimit.

Konventa 2021-2023

“Sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale” 

pdf Rekomandime (Konventa 2021-2023) GP3, Sessioni 4 “Sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale” 28 shkurt 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake Zuzana Motúzová nga Motúzová & Lacko Law company/Sllovaki, sesioni 4 

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit shqiptar Granit Sokolaj, sesioni 4 ” Sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale” 

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4 ” Sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale” 28 shkurt 2023

“Modelet e zhvillimit socio-ekonomik për zonat rurale dhe përdorimi i pesticideve”

pdf Rekomandime (Konventa 2021-2023) GP3, Sessioni 3 “Modelet e zhvillimit socio-ekonomik për zonat rurale dhe përdorimi i pesticideve” 22 nëntor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak Ján Baršváry, Sesioni 3 (Përdorimi i produkteve mbrojtëse të bimëve) 22 nëntor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i N/Kryetare së Bashkisë Vlorë, Aulon Veizi-Sesioni 3, 22 nëntor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit shqiptar Agim Rrapaj “Modelet e zhvillimit socio-ekonomik për zonat rurale dhe përdorimi i pesticideve” 22 nëntor 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 3 “Modelet e zhvillimit socio-ekonomik për zonat rurale dhe përdorimi i pesticideve” 22 nëntor 2022

Bujqesia Organike

pdf Rekomandime (Konventa 2021-2023) – GP III, Sesioni 2 “Bujqesia Organike”- 26.10.22 

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak Ján Baršváry, sesioni 2 “Bujqësia Organike”, 26 tetor 2022″

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit shqiptar Agim Rrapaj, Sesioni 2 “Bujqësia Organike” 26 tetor 2022

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 2 “Bujqësia Organike” 26 tetor 2022

“Informimi dhe ndërgjegjësimi publik mbi sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit”

pdfRekomandime, Sesioni 1 “Informimi dhe ndërgjegjësimi publik mbi sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit”, 11 maj 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake – Baricicova, Sesioni 1 “Informimi dhe ndërgjegjësimi publik mbi sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit”, 11 maj 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1 “Informimi dhe ndërgjegjësimi publik mbi sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit”, 11 maj 2022

Konventa 2019-2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak, Sesioni 5, “Themelimi, organizimi dhe funksionimi i rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) – praktikat më të mira nga Sllovakia”, 22 qershor 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 5 ” Themelimi, organizimi dhe funksionimi i rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) – praktikat më të mira nga Sllovakia”, 22 qershor 2021

**********************************************************************************************************************************************

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertes sllovake, Sesioni 4, “Skemat e mbrojtjes dhe promovimit të cilësisë së produkteve – Treguesi gjeografik dhe emërtimi i origjinës”, 15 qershor 2021

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4, “Skemat e mbrojtjes dhe promovimit të cilësisë së produkteve – Treguesi gjeografik dhe emërtimi i origjinës”, 15 qershor 2021

**********************************************************************************************************************************************

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertit sllovak – Jan Barsvary, Sesioni 3 “Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat”  28 Prill 2021 

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 3, “Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat”, 28 Prill 2021

***************************************************************************************************************************************

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertes sllovake – Viera Baricicova, Sesioni 2 “Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik – përditësimi i legjislacionit europian” 21 Prill 2021

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 2, “Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik – përditësimi i legjislacionit europian” 21 Prill 2021

**************************************************************************************************************************************************************

pdfRekomandime, Sesioni 1, “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë”, 09 dhjetor 2020

pdfPrezantimi i ekspertit sllovak – Matej Struhar, Sesioni 1, “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë”, 09 dhjetor 2020 

pdfPrezantimi i ekspertit të brendshëm – Florian Xhafa, Sesioni 1, “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë”, 09 dhjetor 2020 

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 1, “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë”, 09 dhjetor 2020

Konventa 2014-2016

pdfRekomandime, Sesioni 1 “Reforma në sigurinë ushqimore/fuqizimi i partneritetit publik – privat për rritjen e efektivitetit të kontrollit zyrtar” 29 korrik 2015

pdfRekomandime, Sesioni 2 “Sfidat në adoptimin dhe zbatimin e standardeve të sigurisë dhe cilësisë ushqimore nga AKU dhe operatorët e biznesit ushqimor”  6 tetor 2015

pdfRekomandime, Sesioni 3 “Adoptimi dhe zbatimi i kërkesave të Bashkimit Europian për produktet BIO, produktet konvencionale dhe produktet e integruara” 2 nëntor 2015

pdfRekomandime, Sesioni 4 “Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për Zhvillimin Rural”, 22 dhjetor 2015

Grupet e punës