GP – Prokurimi Publik (Kapitulli 5)

Kapitulli 5 i acquis për prokurimin publik ka si qëllim të sigurojë transparencë, trajtim të barabartë, konkurrencë të lirë dhe mosdiskriminim në proceset e prokurimit publik. Këto parime zbatohen në kontratat publike për punë, shërbime dhe mallra, duke promovuar konkurrencën e hapur dhe efektivitetin në përdorimin e burimeve publike. Në të njëjtën kohë, përcaktohen rregulla specifike për koordinimin e prokurimit publik në autoritetet kontraktore tradicionale dhe sektorë të veçantë. Organe të specializuara zbatuese janë përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e këtyre rregullave, duke siguruar respektimin e parimeve të prokurimit publik dhe trajtimin e ankesave. Kapitulli 5 është pjesë e Grupkapitullit 1: Themeloret, që do negociohen të parat në procesin e negociatave, për këtë është vlerësuar me rëndësi ngritja e një Grupi Pune për këtë kapitull.

 

Konventa 2023-2026:

Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane, 29 shkurt 2024

pdf Rekomandime, Sesioni 3 “Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane”, 29 shkurt 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia  Prezantim i ekspertit sllovak “Praktikat më të mira europiane për përafrimin e Ligjit të Koncesioneve dhe PPP me fokus Sllovakinë, 29 shkurt 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia  Prezantim i ekspertit sllovak, Zyra e Prokurimit Publik, Sllovaki, 29 shkurt 2024

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantim i ekspertit shqiptar, Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane, 29 shkurt 2024

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 3 “Rishikimi i Ligjit “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik-Privat (PPP)”, dhe praktikat më të mira europiane”, 29 shkurt 2024

Tryeza Themeluese e Platformës së Partneritetit për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik, 16 janar 2024

pdf Rekomandime, Sesioni 2 “Tryeza Themeluese e Platformës së Partneritetit për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik”, 16 janar 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantim i ekspertit shqiptar, Plani Kombëtar për Integrimin Europian 2024-2026: Kapitulli 5 “Prokurimi Publik”, 16 janar 2024

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantim i ekspertet shqiptare, Draft Stategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2024-2023, 16 janar 2024

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2 “Tryeza Themeluese e Platformës së Partneritetit për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik”, 16 janar 2024

 

Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik: Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile, 7 dhjetor 2023

pdf Rekomandime, Sesioni 1 “Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik: Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile”, 7 dhjetor 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantim i ekspertes shqiptare, Sesioni 1 “Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik: Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile”, 7 dhjetor 2023

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1 “Tryeza për Kapitullin 5 – Prokurimi Publik: Çështjet kryesore dhe përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile”, 7 dhjetor 2023

Grupet e punës