Rreth Konventës

Konventa Kombëtare e Integrimit Europian

Duke e kuptuar Integrimin në BE jo thjesht si një axhendë institucionale, por si një projekt ambicioz zhvillimi i nxitur vazhdimisht nga shoqëria, Lëvizja Europiane në Shqipëri përkushtohet intensivisht për promovimin e vlerave europiane dhe rritjes së ndërgjegjësimit të opinionit publik për ndikimin dhe përfitimet që sjell anëtarësimi i Shqipërisë në BE. Një ndër projektet e ndërmarra është “Konventa Kombëtare për Integrimin Europian të Shqipërisë”, implementimi i së cilës përfshin periudhën 2019-2021, në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, pas zbatimit të saj të suksesshëm gjatë 2014-2016.

Kjo iniciativë ka si qëllim të përgjithshëm rritjen e pjesëmarrjes të të gjithë segmenteve të shoqërisë shqiptare në formulimin e politikave kombëtare. Vëmendje e veçantë i kushtohet përpjekjes për integrimin europian të vendit, si dhe promovimin e bashkëpunimit të sektorit shtetëror me shoqërinë civile, me qëllim forcimin e kapaciteteve dhe aftësive që mundësojnë plotësimin e kritereve për integrimin në BE.

Konventa Kombëtare për Integrimin Europian një model unik, i cili është aplikuar dhe zhvilluar me sukses nga Slovak Foreign Policy Association gjatë vitit 2003-2007. Bazuar në modelin sllovak, projekti është implementuar në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Mal të Zi, Ukrainë dhe Moldavi. Në të 5 shtetet, faza fillestare e projektit është financuar në sajë të Slovak Aid.

Qëllimet e Konventës Kombëtare të Integrimit Europian

 • Të institucionalizojë debatin publik lidhur me çështjet e Bashkimit Europian, bazuar në partneritetin mes qeverisë, shoqërisë civile si dhe organizatave të biznesit.
 • Të forcojë aftësitë e ekspertëve në negociatat lidhur me Integrimin Europian;
 • Të angazhojë publikun e gjerë në hartimin e politikave kombëtare për çështjet lidhur me Integrimin Europian, në sajë të krijimit të komuniteteve sektoriale të BE-së në bazë të modelit të Grupeve të Punës të Konventës Kombëtare të Integrimit;
 • Të krijojë një kanal të përhershëm dhe interaktiv informimi për të gjitha segmentet e shoqërisë;
 • Të transferojë eksperiencën sllovake në fushën e ndërtimit të institucioneve demokratike dhe dialogut të përhershëm profesional.

Ndikimet e Projektit

 • Krijimi i një forumi debati të qëndrueshëm, koherent dhe i strukturuar tematikisht, i fokusuar në marrëdhëniet mes BE-së dhe Shtetit;
 • Mbështetja e përpunimit të pozicionimit kombëtar dhe krijimin e konsensusit kombëtar në çështje specifike (përgatitje ndaj procesit të negociatave);
 • Forcimi i kapaciteteve të qeverisë dhe OJQ-ve lidhur me procesin e integrimit europian;
 • Strukturimi i informacionit për BE-në, bazuar në interesat sektorale të segmenteve kyç të shoqërisë (përmirësimi i njohurive të përgjithshme dhe profesionale);
 • Përmirësimi i gatishmërisë së shtetit për integrim në strukturat ndërkombëtare.

Rezultatet e Projektit

 • Rekomandime politikash nga Seancat Plenare;
 • Rekomandime politikash nga Sesionet e Grupeve të Punës;
 • Rezultatet e hulumtimit të Grupeve të Punës (ekspertët e brendshëm të Grupeve të Punës)
 • Njoftime për shtyp dhe konferenca për shtyp (pas çdo sesioni të Grupeve të Punës dhe pas çdo seance plenare);
 • Faqe online specifikisht për Konventën Kombëtare të Integrimit;
 • Publikime (rekomandime politikash: Seancat Plenare, mbledhjet e grupeve të Punës dhe rezultate nga kërkimet e ekspertëve të brendshëm);
 • Krijimi i rrjetit të think-tank-eve në bashkëpunim me segmente të tjera të shoqërisë (qeverinë, sipërmarrësit, pushtetin lokal, etj), për çështjet e rendit të ditës të integrimit në BE.

Grupet e punës  (GP): Janë formuar 4 Grupe Pune tematikat e të cilëve do të lidhen në mënyrë direkte me procesin e integrimit në BE duke u fokusuar në dimensioned politike, teknike dhe ligjore të këtij proçesi: GP1: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore; GP2: Drejtësia, Liria dhe Siguria; GP3: Bujqësia dhe Siguria Ushqimore; GP4: Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumentave Strukturore. 16 sesione të GP (4 për çdo GP) po organizohen, duke synuar të përfshijnë të gjithë aktorët të cilët nuk janë përfshirë/janë përfshirë pjesërisht në procesin e integrimit në BE, me fokus të veçantë nëdimensionin lokal.

Konventa në Shqipëri 2014-2016: Konventa në Shqipëri filloi në një moment të rëndësishëm – kur Shqipëria fitoi statusin e ‘shtetit kandidat’ (2014). Konventa i jep një vëmendje të veçantë përpjekjeve të Shqipërisë në integrimin në BE dhe promovon bashkëpunimin. Gjatë 2014-16 janë organizuar 16 sesione të grupeve të punës dhe 2 sesione plenare gjatë të cilave rekomandime dhe konkluzione i janë dërguar institucioneve shtetërore, OJF dhe Organizata Ndërkombëtare, misioneve diplomatike në Shqipëri dhe Komisionin Europian.

Qëllime të arritura: 1.Rritja e pjesëmarrjes e të gjithë segmentevë të shoqërisë shqiptare (përfshirë rajonin)në krijimin e politikave lidhurme procesin e Integrimit në BE; 2. Forcimi i kapaciteteve të qeverisë dhe OJQ-ve lidhur me procesin e integrimit europian; 3. Dhënia e rekomandimeve mbi procesin e krijimit të politikave dhe apektet ligjore.