Gjyqësori dhe të drejtat themelore

gjyqesori

Duke pasur parasysh se kapitulli 23 Gjyqësori dhe të drejtat themelore, është një nga kapitujt më sfidues në integrimin e Shqipërisë në BE dhe ka një rëndësi të veçantë gjatë negociatave për anëtarësim, Grupi i parë i punës  u formua me qëllim që të nxjerrë rekomandime dhe konkluzione për ato fusha që janë vlerësuar si prioritete, si sistemi gjyqësor, politikat kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore.

Konventa 2019-2021:

pdf Rekomandimet – Sesioni 2 “Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus”, 5 shkurt 2021 

pdf Ftesa dhe Programi – Sesioni 2 “Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus”, 5 shkurt 2021

***

pdf Rekomandimet, Sesioni 1 “Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo -shtetërorë, 16 nëntor 2020 

pdf Prezantimi i ekspertes sllovake – Eva Kovacechova, Sesioni 1 “Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë”, 16 nëntor 2020

pdf Ftesa dhe Programi – Sesioni 1 “Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë”, 16 nëntor 2020 

Konventa 2014-2016:

pdf Rekomandime, Sesioni 1, “Sistemi i Drejtësisë për të Miturit” 16 korrik 2015

pdf Rekomandime, Sesioni 2, “Zgjidhja e çështjeve ligjore në sajë të ndërmjetësimit” 19 janar 2016

pdf Rekomandime, Sesioni 3 e 4, “Ndihma ligjore falas dhe Informimi Ligjor i Publikut” 17 maj 2016

Grupet e punës