Gjyqësori dhe të drejtat themelore

gjyqesori

Duke pasur parasysh se kapitulli 23 Gjyqësori dhe të drejtat themelore, është një nga kapitujt më sfidues në integrimin e Shqipërisë në BE dhe ka një rëndësi të veçantë gjatë negociatave për anëtarësim, Grupi i parë i punës  u formua me qëllim që të nxjerrë rekomandime dhe konkluzione për ato fusha që janë vlerësuar si prioritete,si sistemi gjyqësor, politikat kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore.

pdf Rekomandime, Sesioni 1, “Sistemi i Drejtësisë për të Miturit” 16 korrik 2015

pdf Rekomandime, Sesioni 2, “Zgjidhja e çështjeve ligjore në sajë të ndërmjetësimit” 19 janar 2016

pdf Rekomandime, Sesioni 3 e 4, “Ndihma ligjore falas dhe Informimi Ligjor i Publikut” 17 maj 2016

Grupet e punës