Fondet Strukturore

funds eu

Kapitulli 22: Poltikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore është i një rëndësie të madhe për Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të programit kombëtar IPA si dhe  në administrimin e fondeve të BE. Legjislaconi në kuadër të këtij kapitulli përcakton rregullat mbi hartimin, miratimin dhe implementimin e Fondeve Strukturore dhe Programet e Fondit të Kohesionit. Edhe pse ka pasur progres, shtetit i duhet të forcojë më tej fuqinë e tij administrative dhe programuese për të zbatuar politikat e zhvillimit rajonal dhe menaxhimin e fondeve të para-antarësimit të BE (IPA).

Konventa 2019-2021:

pdf Rekomandimet, Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020

pdf Prezantim i ekspertit sllovak, Vladimír Benč – Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020

pdf Ftesa dhe Programi – Sesioni 1, “Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kapitullit 22 dhe menaxhimit të fondeve të BE”, 23 tetor 2020