Drejtësia, liria dhe siguria

drejtesia

Grupi i dytë i punës, falë  përvojave të ekspertëve, do të vlerësojë temat në fushën e Drejtësisë, Lirisë dhe Sigurisë, duke parashikuar një proces të mëtejshëm të reformave dhe integrimit në BE. Brenda Kapitullit 24, Fushat e mbuluara përfshijnë harmonizimin e së drejtës private ndërkombëtare, marrëveshjet e ekstradimit ndërmjet shteteve anëtare, politikat e kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm të kufirit, vizave, emigracioni dhe politikat e azilit dhe bashkëpunim policor dhe gjyqësor.

Informohuni me rekomandimet dhe konkluzionet e sesionit të parë të Grupit të Dytë të Punës:

Konventa 2019-2021:

pdfRekomandimet, Sesioni 1, “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

pdf Prezantimi i Ekspertes sllovake – Petra Achbergerová, Sesioni 1″ , “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

pdfFtesa dhe Axhenda, Sesioni 1, “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

Konventa 2017:

Monitorimi i Kapitullit 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore) dhe Kapitullit 24 (Drejtësi, Liri dhe Siguri) i procesit të pranimit të Shqipërisë në BE, Vlorë, 30 tetor 2017

Monitorimi i Kapitujve 23 dhe 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpermjet këndvështrimit të Shoqërisë Civile, Tiranë, 23 tetor 2017

Të Drejtat e të Huajve në Shqipëri – Sa përputhet Legjislacioni Shqiptar me Acquis Europian dhe të Drejtën Ndërkombëtare?, Tiranë, 28 prill 2017

Konventa 2014-2016:

 Sesioni Plenar Përmbyllës i Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2014-2016

pdfRekomandime, Sesioni 1 “Politikat e migracionit dhe azilit”, 18 qershor 2015

pdf Rekomandime, Sesioni 2 dhe 3 “Sfidat e Migrimit dhe Azilit në Shqipëri”, 11 prill 2016

pdf Rekomandime, Sesioni 4 “Krimi Kibernetik dhe Siguria Kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit”, 24 maj 2016 

Konferenca “Konventa për Integrimin Europian”

Grupet e punës