Bujqësia dhe zhvillimi rural

bujqesia

Duke vlerësuar rëndësinë e bujqësisë në zhvillimin e shoqërisë shqiptare dhe mundësinë për përmirësimin e stiuatës në këtë fushë, gjithashtu duke marrë në  konsideratë se këto çështje do të jenë pjesë e negociatave për antarësimin në BE, ne kuptojmë nevojën për formulimin e rekomandimeve që mund të përmirësojnë funksionimin/veprimin  e institutcioneve të qeverisë dhe sektorit jo-qeveritar dhe forcojnë bashkëpunimin mes tyre. Çështjet që pritet të diskutohen gjatë sesioneve të Grupit të Punës III janë : Bujqësia dhe zhvilimi rural, prodhimi organik bujqësor, produktet subjekt i organizimit të tregut,produktet që nuk i nënshtrohen organizimit të tregut, politika e cilësisë dhe inspektimi dhe mbikqyrja e bujqësisë. Kapitulli i bujqësisë përmban një numër të madh të rregullave të detyrueshme, shumë prej të cilave janë drejtpërdrejt të zbatueshme.

pdfRekomandime, Sesioni I “Reforma në sigurinë ushqimore/fuqizimi i partneritetit publik – privat për rritjen e efektivitetit të kontrollit zyrtar” 29 korrik 2015

pdfRekomandime, Sesioni II “Sfidat në adoptimin dhe zbatimin e standardeve të sigurisë dhe cilësisë ushqimore nga AKU dhe operatorët e biznesit ushqimor”  6 tetor 2015

pdfRekomandime, Sesioni III “Adoptimi dhe zbatimi i kërkesave të Bashkimit Europian për produktet BIO, produktet konvencionale dhe produktet e integruara” 2 nëntor 2015

pdfRekomandime, Sesioni IV “Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për Zhvillimin Rural”, 22 dhjetor 2015

 

Grupet e punës