Bujqësia dhe Siguria Ushqimore

bujqesia

Duke vlerësuar rëndësinë e bujqësisë në zhvillimin e shoqërisë shqiptare dhe mundësinë për përmirësimin e stiuatës në këtë fushë, gjithashtu duke marrë në  konsideratë se këto çështje do të jenë pjesë e negociatave për antarësimin në BE, ne kuptojmë nevojën për formulimin e rekomandimeve që mund të përmirësojnë funksionimin/veprimin  e institutcioneve të qeverisë dhe sektorit jo-qeveritar dhe forcojnë bashkëpunimin mes tyre. Çështjet që pritet të diskutohen gjatë sesioneve të Grupit të Punës III janë : Bujqësia dhe zhvilimi rural, prodhimi organik bujqësor, produktet subjekt i organizimit të tregut,produktet që nuk i nënshtrohen organizimit të tregut, politika e cilësisë dhe inspektimi dhe mbikqyrja e bujqësisë. Kapitulli i bujqësisë përmban një numër të madh të rregullave të detyrueshme, shumë prej të cilave janë drejtpërdrejt të zbatueshme.

Konventa 2019-2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertit sllovak – Jan Barsvary, Sesioni 3 “Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat”  28 Prill 2021 

pdfFtesa dhe Axhenda, Sesioni 3, “Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat”, 28 Prill 2021

********

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i ekspertes sllovake – Viera Baricicova, Sesioni 2 “Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik – përditësimi i legjislacionit europian” 21 Prill 2021

pdfFtesa dhe Axhenda, Sesioni 2, “Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik – përditësimi i legjislacionit europian” 21 Prill 2021

*********************

pdfRekomandime, Sesioni 1, “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë”, 09 dhjetor 2020

pdfPrezantimi i ekspertit sllovak – Matej Struhar, Sesioni 1, “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë”, 09 dhjetor 2020 

pdfPrezantimi i ekspertit të brendshëm – Florian Xhafa, Sesioni 1, “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë”, 09 dhjetor 2020 

pdfFtesa dhe Axhenda, Sesioni 1, “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë”, 09 dhjetor 2020

Konventa 2014-2016

pdfRekomandime, Sesioni 1 “Reforma në sigurinë ushqimore/fuqizimi i partneritetit publik – privat për rritjen e efektivitetit të kontrollit zyrtar” 29 korrik 2015

pdfRekomandime, Sesioni 2 “Sfidat në adoptimin dhe zbatimin e standardeve të sigurisë dhe cilësisë ushqimore nga AKU dhe operatorët e biznesit ushqimor”  6 tetor 2015

pdfRekomandime, Sesioni 3 “Adoptimi dhe zbatimi i kërkesave të Bashkimit Europian për produktet BIO, produktet konvencionale dhe produktet e integruara” 2 nëntor 2015

pdfRekomandime, Sesioni 4 “Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për Zhvillimin Rural”, 22 dhjetor 2015

Grupet e punës